Главная

Стеблякова ларисаСтеблякова, лариса, петровна - Научная биография - Известные ученые

Стеблякова лариса Жаа компьютерлік бадарламаларды оу жне пэсм жмыс істеу курстары (арМТУ). Ылыми жобалар 2006. Мы поможем понять, с чего стоит начинать, и определить дальнейший алгоритм действий, опираясь на специальные знания профессиональных историков. Оитын пндер «Ксіпорынны ндірістік-аржылы ызметін талдау «Маркетинг «Маркетингтік талдау «Маркетингтік зерттеулер «Басарушылы есеп «Менеджмент «йым менеджменті «Ксіпкерлік ызметті йымдастыру «Персоналды басару «йыдаы коммуникация» жне баса. 11 мамырында экономика ылымдарыны кандидаты ылыми дрежені алу масатында.00.05 «Экономика жне халы шаруашылыын басару» мамандыы бойынша дисертацияны орап шыты. Шифр специальности.00.01, отрасль науки экономические науки, шифр диссертационного совета, д 501.001.12.  араша, экономикалы зерттеулер жне білім Консорциумы йымдастыран оу семинары (eerc 1 «Салыты жне леуметтік реформаларыдан кейінгі микросимуляционды талдау 2 «олданбалы эконометрикалы талдау негіздері 3 леуметтік-экономикалы саясатты дайындау. Азанында.00.00 «Экономика» мамандыы бойынша доцент ылыми дрежесін алды.
Рекомендуем:


лариса вербицкая эротическое фото

Рекомендуем!

Популярное